WATERLINE STAIN REMOVER™

• PADENGI/NUSKALAUJI FORMULĖ
• VEIKIA CHEMIŠKAI, NEREIKIA ŠVEISTI
• INDUSTRIŠKAI STIPRAUS POVEIKIO

NUORODOS:

1. Atkibusių dumblių pašalinimui naudokite šveitimo šepetį ar aukšto slėgio vandens žarną.

2. Naudodami chemiškai atsparų dažų volelį išteptą korpuso vieta padenkite WATERLINE STAIN REMOVER™. Palaukite nuo 20 iki 30 minučių.

3. Kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Pakartokite jeigu reikia, kor korpusas taps švariu. Išlikę įbrėžimai ir ir kitos dėmės gali būti pašalintos naudojant BOAT SCRUB™.

4. Norėdami ilgalaikio apsaugos poveikio dugną padenkite VS721 BOTTOM COAT™, o korpusą PREMIUM BOAT SHINE™.

ĮSPĖJIMAS:

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Toksiškas prarijus, esant kontaktui su oda arba įkvėpus. Gali sukelti stiprius nudegimus, žalą akims.
ATSARGOS PRIEMONĖS: Venkite kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas maišydami bei naudodami. Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje. Naudokite kvėpavimo takų apsaugą. Naudodami produktą nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Po naudojimo plaukite rankas. Laikykite gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykite pakuotę sandariai uždarytą. Laikykite neprieinamoje vietoje. Laikykite tik originalioje pakuotėje. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.
PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra Hidrochlorido rūgšties(10%-30%),jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. NURIJUS: nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją, išsiskalaukite burną. Nebandykite išsivemti per prievartą. PATEKUS ANT ODOS (plaukų): skubiai pašalinkite užterštus rūbus. Nuplaukite su muilu ir vandeniu. ĮKVĖPUS: Išeikite į gryną orą ir ilsėkitės kvėpavimui patogioje pozicijoje. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.