INFLATABLE BOTTOM SPRAY™

NUO SINTETINĖS GUMOS, PVC IR STIKLO PLUOŠTO PAŠALINA DUMBLIUS, MOLIUSKUS IR POLIPUS

Galima saugiai naudoti ant sintetinės gumos, PVC ir stiklo pluošto. Nereaguos su limpančiomis medžiagomis.

NUORODOS:
Prieš naudodami gerai suplakite. Užpurkškite INFLATABLE BOTTOM SPRAY™ ant dumblių, moliuskų ir polipų. Chemikalo poveikis pasireikš per 20-30 minučių. Šveiskite su šepečiu ir švariai nuskalaukite. Jeigu reikia pakartokite. Oksidacija, kalkės, įbrėžimai,
Kai paviršiai sausi ir švarūs, apsaugokite sintetinę gumą ir PVC naudodami POLY GUARD™, o stiklo pluoštą naudodami PREMIUM BOAT SHINE™.
Visus povandeninius paviršius apsaugokite naudodami REPELIN™, kuris sumažiną jūrinės augmenijos prisirišimą.

ĮSPĖJIMAS:
Gali sukelti stiprų akių dirginimą. Gali stipriai sudirginti odą
ATSARGOS PRIEMONĖS: Venkite kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas maišydami bei naudodami. Po naudojimo kruopščiai nuplaukite rankas. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.
PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra Fosforo rūgšties (10%-30%), jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. NURIJUS: Išsiskalaukite burną. Nebandykite išsivemti per prievartą. PATEKUS ANT ODOS: Nuplaukite su muilu ir vandeniu. ĮKVĖPUS: Išeikite į gryną orą ir ilsėkitės kvėpavimui patogioje pozicijoje. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Jeigu dirginimas nepraeina, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.