ALUMABRITE™

• VALO, ŠVIESINA ALIUMINĮ BEI NERŪDIJANTĮ PLIENĄ
• LENGVAI NAUDOJAMAS: UŽPURKŠTI – NUSKALAUTI
• PAŠALINA DĖMES, SUODŽIUS, PURVA, VANDENS DĖMES
• NESKATINA ALIUMINIO RŪDIJIMO

NUORODOS:
1. Sumaišykite 1 dalį ALUMABRITE™ su 15 dalių vandens. Padidinkite kiekį iki 1 su 5 esant įsisenėjusiam purvui. Efektyvumas padidėja naudojant karštą vandenį.
2. Purkšti arba šveisti iš apačios į viršų ir atgal žemyn taip, kad paviršius būtų permirkęs.
3. Per 3 – 5 minutes (prieš mišiniui sustingstant ir atsirandant drūžėms) nuskalaukite vandeniu nuo apačios į viršų ir atgal.
PASTABA: ALUMABRITE™ nepanaikins alyvos ar riebalų. Jeigu ant aliuminio yra teršalų, gali atsirasti drūžės ar dėmės. Norėdami panaikinti riebalinius teršalus, prieš naudodami ALUMABRITE™, nuplaukite aliuminį tirpalu santykiu 1:4 BOAT CLEAN PLUS™ su vandeniu. Prieš naudodami išbandykite nepastebimose vietose. Per ilgai paliktas gali pabalinti metalą ir palikti drūžes. Skalaudami naudokite daug vandens. ALUMABRITE™ gali pažeisti stiklą ir dažus. Norėdami apsaugoti, padenkite riebaliniu sluoksniu. Naudokite apsauginius akinius, gumines pirštines ir apsauginę aprangą.

ĮSPĖJIMAS:
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Toksiškas prarijus, esant kontaktui su oda arba įkvėpus. Gali sukelti stiprius nudegimus, žalą akims.
ATSARGOS PRIEMONĖS: Venkite kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Naudokite apsaugines pirštines/aprangą ir akių/veido apsaugas maišydami bei naudodami. Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje. Naudokite kvėpavimo takų apsaugą. Naudodami produktą nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Po naudojimo plaukite rankas. Laikykite gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykite pakuotę sandariai uždarytą. Laikykite neprieinamoje vietoje. Laikykite tik originalioje pakuotėje. Laikykite rūdijimui atsparioje talpoje su atspariu vidiniu sluoksniu. Atliekas šalinkite remdamiesi vietinės valdžios nustatytomis taisyklėmis.
PIRMOJI PAGALBA: Sudėtyje yra Hidrofluorido rūgšties (3%-7%), jeigu reikia kreiptis į medikus, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę. NURIJUS: nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją, išsiskalaukite burną. Nebandykite išsivemti per prievartą. PATEKUS ANT ODOS (plaukų): skubiai pašalinkite užterštus rūbus. Nuplaukite su muilu ir vandeniu. Nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją. ĮKVĖPUS: Išeikite į gryną orą ir ilsėkitės kvėpavimui patogioje pozicijoje. Nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite akis. Jeigu turite ir tai lengvai padaroma išsiimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą. Jeigu sudirginimas nepraeina kreipkitės į gydytoją. Nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją. Specifiniam gydymui (žiūrėkite pirmosios pagalbos nurodymus pateiktoje saugumo informacijoje).