ALGAE STRIP™

• REINIGT ALGEN, ZEEPOKKEN, DRIEHOEKSMOSSELEN, VAN SCHEEPSROMPEN
• AANBRENGEN–AFSPOEL FORMULE
• WERKT CHEMISCH, U HOEFT NIET TE SCHROBBEN
• INDUSTRIËLE KRACHT

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

SHOON SCHEEPSROMPEN OP HET LAND WEG VAN WATERKANT.

1. Gebruik een schrobborstel of hogedrukspuit om losse algen te verwijderen. Schraap mosselen en zeepokken af.

2. Breng ALGAE STRIP™ aan op de scheepsromp met een chemisch bestendige verfroller. Begin met aanbrengen bij de kiel, werk omhoog tot de waterlijn totdat alle algen, schelpdieren en vlekken zijn bedekt. Bij grotere concentraties kunnen meerdere lichte borstelbeurten nodig zijn. 30 tot 60 minuten laten inwerken.

3. Goed afspoelen met water. Herhalen als het nodig is totdat de romp schoon is. Resterende vlekken kunnen verwijderd worden met BOAT SCRUB™.

4. Breng VS721 BOTTOM COAT™ aan op de bodem en PREMIUM BOAT SHINE™ op de romp voor langdurige bescherming.

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK, NIET INVRIEZEN

WAARSCHUWING:
Bevat Zoutzuur. Veroorzaakt brandwonden. Irriterend voor de ademhalingswegen.

VEILIGHEID:
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Stof NIET inademen.

EERSTE HULP:
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Ingeval van ongeval of indien met zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.